Orde van dienst

Hier vindt u op vrijdag altijd de orde van dienst voor een kerkdienst van mij op de daaropvolgende zondag. Deze orde van dienst blijft staan totdat de volgende wordt geplaatst. Zo is het mogelijk om bij de ‘Preek – laatste keer’ ook de orde van dienst er bij te lezen.

Zondag 14 april 2024 om 9.30 uur in Aldwâld
Tweede zondag na Pasen, Misericordia Domini (Barmhartigheid van de Heer)

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277 Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 33: 1 en 8
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 283: 1 en 4
Gesprek met de kinderen – kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.

Gebed van de zondag
Eerste lezing: Micha 4: 1-5
Zingen: Lied 447: 1, 2 en 3    
Tweede lezing: Johannes 21: 15-24
Zingen: Lied 838: 1 en 2
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 908: 1, 2 en 6
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven (de kinderen komen terug)
Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël
Dank en voorbeden telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Eerste Paasdag 31 maart 2024 om 9.30 uur in Aldwâld

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277 ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 637: 1, 2 en 3 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A: die aan het begin van het leven staat
V: en die trouw blijft aan ons allemaal
A: en deze wereld niet loslaat.
V: Op deze dag vieren we een nieuw begin
A: Het licht is sterker dan het donker.
V: De Heer is opgestaan.
A: De Heer is waarlijk opgestaan.
Drempelgebed  (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 637: 4
Project ‘Wat goed dat jij er bent!’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, met:
V: Zo bidden wij allen samen:
A: Heer, ontferm U!
Glorialied: Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 25: 6-9
Zingen: Lied 659: 1, 2 en 3 ’Kondig het jubelend aan’
Tweede lezing uit de bijbel: Johannes 20: 1-18
Zingen: Lied 617: 1, 18 en 19 ‘De Heer is waar lijk opgestaan’
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied ‘Dit is de dag van het licht ‘: 1, 2 en 3 (melodie lied 868 ‘Lof zij de Heer’)    
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven De kinderen komen terug
Zingen: Projectlied, 2 coupletten (melodie lied 539)
De kinderen delen narcissen uit
Aansteken van de kaars voor Oekraïne, Gaza en Israël
Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied: Lied 630: 1, 2 en 3  ‘Sta op – Een morgen ongedacht’
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’