Orde van dienst

Hier vindt u op vrijdag altijd de orde van dienst voor een kerkdienst van mij op de daaropvolgende zondag. Deze orde van dienst blijft staan totdat de volgende wordt geplaatst. Zo is het mogelijk om bij de ‘Preek – laatste keer’ ook de orde van dienst er bij te lezen.

Startdienst zondag 25 september 2022 om 10.00 uur bij de Tredder in Westergeest
Tweede zondag van de herfst

Thema: ‘Aan tafel’

Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Psalm 136: 1, 3 en 12
Bemoediging    
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: Schepper van hemel en aarde.
V: die trouw is tot in eeuwigheid
A: en de wereld niet loslaat.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst 
Zingen: Lied 718: 1, 2 en 4 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U!
Glorialied: Lied 146c: 1 en 5 
Dienst van het woord
Groet
V: De Heer zij met u.
A: Ook met u zij de Heer.
Lezing: Lucas 24: 28-35  
Zingen: Lied 981: 1, 2, 3 en 4 
Korte overdenking
Muziek
Zingen: Lied ‘Als mensen leren geven’ (melodie Lied 910/Gezang 448)
De kinderen komen terug
Dienst van het antwoord  
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met: 
V: Zo bidden wij samen:
A: Heer, verhoor ons.
Stil gebed, Onze Vader
Afsluiting van het diaconaal project ‘Medicatie voor Tanjeh’
Slotlied (staande): Lied ‘Als bloemen op een stralend veld’: 1 en 2
(melodie Gezang 474)   
Zegen
Inzameling van de gaven

Zondag 18 september 2022 om 9.30 uur in Twijzel, De Oerdracht
Eerste zondag van de herfst

De dienst is te volgen via: https://www.kerkdienstgemist.nl
(onder Twijzel, De Oerdracht)

Orde van dienst:

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Aanvangslied: Lied 149: 1 en 3
Bemoediging, groet en drempelgebed
Thema van de dienst
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 4
Kyriegebed
Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 4
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Amos 8: 4-7
Zingen: Lied 310: 1, 4 en 5
Tweede lezing: Lucas 16: 1-13
Zingen: Lied 841: 1 en 2 
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 1014 
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden
Slotlied (staande): Lied 418: 1, 2 en 3
Zegen, met gezongen ‘Amen’
Inzameling van de gaven

Zondag 11 september 2022 om 9.30 uur in Niekerk
Dertiende zondag van de zomer

De dienst is te volgen via: https://www.kerkdienstgemist.nl
(onder Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil)

T o e n a d e r i n g
Orgelmuziek
Welkom – aansteken van de kaarsen
Zingen: Lied 84: 1 en 6
Bemoediging
V: Onze helper is de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die niet loslaat het werk van zijn handen
A: en trouw is tot in eeuwigheid
Gebed van toenadering
V: O God, keer U om naar ons toe
A: en doe ons weer leven met hart en ziel
V: laat ons Heer uw liefde zien
A: en geef ons uw heil
amen.
Zingen: Lied 216  
Kyriegebed, besloten met gezongen ‘Kyrie, kyrie, kyrie eleison’
Glorialied: Lied 305  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
R o n d o m    h e t   W o o r d
Groet
V: De Heer zal bij u zijn
A: zijn geest is in ons midden
Gebed
Eerste lezing uit de bijbel: Exodus 32: 7-14
Zingen: Lied 834 
Tweede lezing uit de bijbel: Lucas 15: 1-1
Zingen: Lied 896: 1, 2, 3, 4 en 5   
Preek
Zingen: Lied 315      
R o n d o m   h e t   a n t w o o r d
Mededelingen van de kerkenraad
De gebeden, elke voorbede wordt besloten met gezongen:
Gij die onze gedachten raadt, ons bidden woordeloos verstaat.
Als Gij ons niet hoort, wie dan wel?
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Slotlied: Lied 422 
Zending en zegen
Allen: Amen
Orgelmuziek
Inzameling van de gaven

Zondag 4 september 2022 om 9.30 uur in Oudwoude
Twaalfde zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Kaarsenlied 277 Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 276:  1 en 2    
Bemoediging en drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 276: 3
Kyriegebed
Glorialied: Lied 33: 1 en 7
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Dienst van het woord
De groet
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Deuteronomium 30: 15-20
Zingen: Lied 119a: 1 en 4              
Tweede lezing: Lucas 14: 25-33
Zingen: Lied 845  
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 908: 1, 2 en 6 
De kinderen komen terug
Dienst van het antwoord
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dank en voorbeden
Dienst van de tafel
Zingen: Lied 388   
Tafelgebed
Onze Vader
Viering
Dankgebed
Slotlied (staande): Lied 657: 1 en 4
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’