Orde van dienst

Hier vindt u op vrijdag altijd de orde van dienst voor een kerkdienst van mij op de daaropvolgende zondag. Deze orde van dienst blijft staan totdat de volgende wordt geplaatst. Zo is het mogelijk om bij de ‘Preek – laatste keer’ ook de orde van dienst er bij te lezen.

Zondag 26 november 2023 om 9.30 uur in Westergeest
Laatste zondag kerkelijk jaar, Gedachtenisdienst

Klik Liturgie Gedachtenisdienst 2023voor het complete liturgieboekje.

Zondag 19 november 2023 om 9.30 uur in Een
Negende zondag van de herfst 

Voorbereiding
Welkom 
Intochtslied: Lied 98: 1 en 4
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Thema van de dienst
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 4
Kyriegebed
Glorialied: Lied 146c: 1, 5 en 7
Dienst van het woord
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Ezechiël 34: 11-17
Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 25: 31-46
Zingen: Lied 973 
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1, 2 en 4
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 793
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 5 november 2023 om 9.30 uur in Oudwoude
Zevende zondag van de herfst, dankdienst voor gewas en arbeid

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Kaarsenlied 277 Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 67: 1 en 3       
Bemoediging     
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst
Zingen: Lied 218: 1, 2 en 3  
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Kyriegebed, afgewisseld met (gesproken):
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.
Glorialied: Lied 910: 1, 2 en 3   
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Deuteronomium 24: 10-15
Zingen: Lied 718 
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 20: 1-16
Zingen: Lied 981: 1, 2 en 3
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 880  
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven (kinderen komen terug)
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dank en voorbeden telkens besloten met (gesproken): 
V: Zo bidden wij samen
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’

Zondag 29 oktober 2023 om 9.30 uur in Oudwoude

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138
Zesde zondag van de herfst, Friese dienst

Tarieding
Oargelspyljen
Wolkom en meidielings
Momint fan stilte
Sjonge: Kearseliet 277 Elkenien giet stean
Intochtsliet: Liet 105: 1 en 3
Bemoediging  
F:  Us Helper is de Heare,
A:  dy’t himel en ierde makke hat.
F:  dy’t trou hâldt oan yn ivichheid.
A:  en net los lit wat syn hân begûn
Drompelgebed (hjirnei giet elkenien sitten)
Tema fan de tsjinst
Sjonge: Liet 283: 1, 2 en 5
Kyriegebed, ôfwiksele mei:
F:  Dêrom roppe wy mei-inoar:
A:  Hear, ûntfermje Jo.
Sjonge: Liet 146c: 1 en 5
Tjinst fan it wurd
De groet
F: De Hear mei by jim wêze,
A: en ek by jo.
Gebed fan de snein
Earste lêzing út de bibel: Deuteronomium 6: 1-9
Sjonge: Liet 310: 1, 2 en 5                                                                                                                                 
Twadde lêzing út de bibel: Matteüs 22: 34-46  
Sjonge: Liet 316: 1 en 4
Oertinking
Oargelspyljen
Sjonge: Liet 793 
Tsjinst fan it antwurd
Ynsammeling fan de jeften
Oanstekken fan de kears foar Oekraïne
Tanksizzing en foarbeaën, nei eltse yntinsje:
F:   Sa bidde wy mei-inoar:
A:  Hear, hear ús bidden.
Stil gebed en sjonge ‘God fan fier en hei ús Heit’
Slotliet: Liet 422 
Seine, mei ‘Amen, amen, amen’

Zondag 22 oktober 2023 om 9.30 uur in Kollum (Oosterkerk)
Vijfde zondag van de herfst

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl (Kollum-Oosterkerk)

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Intochtslied: Lied 100: 1, 2 en 4 ‘Juich God toe, bazuin en zing’
Bemoediging en groet
Openingsgebed
Thema van de dienst  
Zingen: Lied 280: 1, 4 en 5  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Kyriegebed
Glorialied: Lied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’
De kinderen komen naar voren
Zingen: Kindernevendienstlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
De kinderen gaan naar de kindernevendienst     
Dienst van het woord
Gebed bij het openen van de Bijbel
Eerste lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 4: 12-20
Zingen: Lied 313: 1, 3 en 4 ‘Een rijke schat van wijsheid’
Tweede lezing uit de Bijbel: Matteüs 22: 15-22
Zingen: Lied 869: 1 en 7 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 908: 1, 2 en 6 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Dienst van gebed en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
(de kinderen komen terug)
Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4  ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Zegen, met gezongen ‘Amen’

Zondag 15 oktober 2023 om 9.30 uur in Oudwoude
Vierde zondag van de herfst

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Orde van dienst:

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Kaarsenlied 277
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 62: 1 en 5
Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: hemel en aarde gemaakt heeft.   
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst 
Zingen: Lied 212: 1 en 2
Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de kindernevendienst       
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.
Glorialied: Lied 868: 1, 2 en 5
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jesaja 25: 6-9
Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 22: 1-14
Zingen: Lied 990: 1, 4, 5 en 6   
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 712 
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven De kinderen komen terug
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden, met:
V: Zo bidden wij samen:
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied: Lied 974: 1, 2 en 5
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’ 

Zondag 8 oktober 2023 om 9.30 uur in Westergeest
Derde zondag van de herfst, dienst van schrift en tafel

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Kaarsenlied 277 Daarna gaat iedereen staan
Intochtslied: Lied 33: 1 en 7 
Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: hemel en aarde gemaakt heeft.   
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst  
Zingen: Lied 287: 1, 2 en 4
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen: 
A: Heer, ontferm U.
Glorialied: Lied 305
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Lezing uit de bijbel: Matteüs 21: 33-43
Zingen: Lied 992
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 841: 1, 2 en 4
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven (de kinderen komen terug)
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden, met:
V: Zo bidden wij samen:  
A: Heer, verhoor ons.
Dienst van de tafel
Zingen: Lied 653: 1, 2 en 5
Tafelgebed
Delen van brood en wijn en dankgebed
Slotlied: Lied 425  
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’

Zondag 24 september om 9.30 uur in Westergeest
Eerste zondag van de herfst

De dienst is te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11138

Voorbereiding
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Zingen: Kaarsenlied 277
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Lied 122: 1 en 2         
Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: hemel en aarde gemaakt heeft.   
Drempelgebed (hierna gaat iedereen zitten)
Thema van de dienst  
Zingen: Lied 275: 1 en 4
De kinderen gaan naar de kindernevendienst       
Kyriegebed, afgewisseld met:
V: Daarom roepen wij samen:
A: Heer, ontferm U.
Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 4 
Dienst van het woord
De groet
V: De Heer zij met u,
A: ook met u zij de Heer.
Gebed van de zondag
Eerste lezing uit de bijbel: Jona 3: 10 – 4:11
Zingen: Lied 178: 1, 2, 10, 11, 12
Tweede lezing uit de bijbel: Matteüs 18: 21-35    
Zingen: Lied 838: 1 en 2
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 1014 
Dienst van het antwoord
Inzameling van de gaven De kinderen komen terug
Aansteken van de kaars voor Oekraïne
Dankgebed en voorbeden, met:
V: Zo bidden wij samen:
A: Heer, verhoor ons.
Slotlied: Lied 315            
Zegen, met ‘Amen, amen, amen’